Privātuma politika

Mūsu mājaslapas adrese ir: https://kapupiemineklis.lv/

https://kapupiemineklis.lv/ un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir IK ŠĶĒRSIALA, turpmāk – „kapupiemineklis.lv“.
kapupiemineklis.lv kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: skersiela@inbox.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties kapupiemineklis.lv juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.
 
Privātuma politikas mērķis
Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb kapupiemineklis.lv klientu,  piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu – kapupiemineklis.lv klientu.
 
Piemērošanas sfēra
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 • potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem klientiem un pircējiem,
 • lv interneta veikala apmeklētājiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (internetveikalā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 
Personas datu apstrādes mērķi (nolūki)


kapupiemineklis.lv apstrādā personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):

 • Preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai:

– klienta identificēšanai un apkalpošanai;
– pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
– preču piegādei (sūtīšanai);
– preču atgriešanai vai maiņai;
– pirkuma naudas atgriešanai;
– garantijas saistību izpildei;
– preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
– komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
– klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai
– lojalitātes celšanai jeb pastāvīgo klientu priekšrocību (atlaižu) piešķiršanai;
– norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
– mājaslapas un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
– biznesa analīzei un plānošanai;
– statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
– klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.

 • Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 
 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Klienta personas datu apstrādes, ko veic kapupiemineklis.lv, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
 • normatīvo aktu (likumu) izpildei – lai izpildītu kapupiemineklis.lv saistošos normatīvajos aktos (likumos) noteiktus pienākumus;
 • Klienta piekrišana;
 • likumīgās intereses – lai realizētu likumīgās intereses, kas izriet no normatīvajiem aktiem (likumiem) vai no kapupiemineklis.lv un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

kapupiemineklis.lv likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • veikt preču pārdošanu;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz apkalpošanas tālruņiem, interneta mājas lapā;
 • analizēt mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu mūsu mājaslapā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
 • attīstīt preces sortimentu;
 • reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

 
Personas datu apstrāde
kapupiemineklis.lv veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.
kapupiemineklis.lv apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Klienta atteikums sniegt kapupiemineklis.lv personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet mums izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt/pārdot preci interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c.
Attiecībā uz Klientu kapupiemineklis.lv var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu). 
Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei kapupiemineklis.lv var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā kapupiemineklis.lv rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un Kapupiemineklis.lv ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.
 
Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem
Kapupiemineklis.lv neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai – norēķinu ietvaros, vai, lai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomatu);
 • saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos (likumā) noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • lv likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi kapupiemineklis.lv likumīgās intereses.

 
Personas datu aizsardzība
Kapupiemineklis.lv aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un kapupiemineklis.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 
Personas datu glabāšanas ilgums
Kapupiemineklis.lv glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

 • kamēr normatīvajos aktos (likumā) noteiktajā kārtībā vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr pastāv normatīvajos aktos (likumā) noteiktais pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.

Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības:

 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem,
 • pieprasīt veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,
 • iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz kapupiemineklis.lv likumīgajām interesēm),
 • uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no kapupiemineklis.lv pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē
 • maumtirdzniecības veikalos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

 

Sīkdatņu apstrāde
Kapupiemineklis.lv  tīmekļa vietne (interneta veikals) var izmantot sīkdatnes. Mūsu tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko kapupiemineklis.lv nenes atbildību.
Apmeklējot kapupiemineklis.lv tīmekļa vietni lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
Kapupiemineklis.lv interneta veikalā (tīmekļa vietnē) tiek izmantoti sīkfaili, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz kapupiemineklis.lv uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, saglabājot Klienta apskatīto preču sarakstu. Sīkfailu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai pirkumiem. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu. 
 
Grozījumi Privātuma politikā
Kapupiemineklis.lv ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju.

Privātuma politika aktualizēta 5/11/2021.

 

Grozs
Scroll to Top